รหัส Ascii กับ HTML

รหัส Ascii กับ HTML

Friendly Code Numerical Code Display Hex Description
        Horizontal Tab
        Line feed
      20 space
  ! ! 21 Exclamation point
" " " 22 Double quote
  # # 23 Number sign
  $ $ 24 Dollar sign
  % % 25 Percent sign
& & & 26 #38ersand (and sign)
  ' ' 27 Single quote
  ( ( 28 Left parenthesis
  ) ) 29 Right parenthesis
  * * 2A Asterisk (star)
  + + 2B Plus
  , , 2C Comma
  - - 2D Minus (hyphen)
  . . 2E Period
  / / 2F Forward slash
  0 0 30 Zero
  1 1 31 One
  2 2 32 Two
  3 3 33 Three
  4 4 34 Four
  5 5 35 Five
  6 6 36 Six
  7 7 37 Seven
  8 8 38 Eight
  9 9 39 Nine
  : : 3A Colon
  ; ; 3B Semi-colon
< < < 3C Less-than sign
  = = 3D Equal sign
> > > 3E Greater-than sign
  ? ? 3F Question mark
  @ @ 40 At-sign
  A A 41 Capital a
  B B 42 Capital b
  C C 43 Capital c
  D D 44 Capital d
  E E 45 Capital e
  F F 46 Capital f
  G G 47 Capital g
  H H 48 Capital h
  I I 49 Capital i
  J J 4A Capital j
  K K 4B Capital k
  L L 4C Capital l
  M M 4D Capital m
  N N 4E Capital n
  O O 4F Capital o
  P P 50 Capital p
  Q Q 51 Capital q
  R R 52 Capital r
  S S 53 Capital s
  T T 54 Capital t
  U U 55 Capital u
  V V 56 Capital v
  W W 57 Capital w
  X X 58 Capital x
  Y Y 59 Capital y
  Z Z 5A Capital z
  [ [ 5B Left square bracket
  \   5C Back slash
  ] ] 5D Right square bracket
  ^ ^ 5E Caret
  _ _ 5F Underscore
  ` ` 60 Grave accent
  a a 61 Lowercase a
  b b 62 Lowercase b
  c c 63 Lowercase c
  d d 64 Lowercase d
  e e 65 Lowercase e
  f f 66 Lowercase f
  g g 67 Lowercase g
  h h 68 Lowercase h
  i i 69 Lowercase i
  j j 6A Lowercase j
  k k 6B Lowercase k
  l l 6C Lowercase l
  m m 6D Lowercase m
  n n 6E Lowercase n
  o o 6F Lowercase o
  p p 70 Lowercase p
  q q 71 Lowercase q
  r r 72 Lowercase r
  s s 73 Lowercase s
  t t 74 Lowercase t
  u u 75 Lowercase u
  v v 76 Lowercase v
  w w 77 Lowercase w
  x x 78 Lowercase x
  y y 79 Lowercase y
  z z 7A Lowercase z
  { { 7B Left curly brace
  | | 7C Vertical bar
  } } 7D Right curly brace
˜ ~ ~ 7E tilde
    7F Not defined
  20AC Euro
       Unknown
201A Single low-quote
  ƒ ƒ 192 Function symbol (lowercase f with hook)
&dbquo; 201E Double low-quote
  2026 Elipsis
2020 Dagger
2021 Double dagger
  ˆ ˆ   Hatchek
2030 Per million symbol
  Š Š 160 Capital esh
  Left single angle quote
  Œ Œ 152 OE ligature
       Unknown
  Ž Ž   Capital ž
       Unknown
       Unknown
2018 Left single-quote
2019 Right single-quote
201C Left double-quote
201D Right double-quote
  · 2022 Small bullet
2013 En dash
2014 Em dash
&tilde ˜ ˜   Tilde
2122 Trademark
  š š 161 Lowercase esh
  Right single angle quote
  œ œ 153 oe ligature
       Unknown
  ž ž   Lowercase ž
Ÿ Ÿ Ÿ 178 Uppercase y-umlaut
      A0 Non-breaking space
¡ ¡ ¡ A1 Inverted exclamation point
¢ ¢ ¢ A2 Cent
£ £ £ A3 Pound currency sign
¤ ¤ ¤ A4 Currency sign
¥ ¥ ¥ A5 Yen currency sign
¦ ¦ ¦ A6 Broken vertical bar
§ § § A7 Section symbol
¨ ¨ ¨ A8 Umlaut (Diaeresis)
© © © A9 Copyright
ª ª ª AA Feminine ordinal indicator (superscript lowercase a)
« « « AB Left angle quote
¬ ¬ ¬ AC Not sign
­ ­ ­  AD Soft hyphen
® ® ® AE Registered sign
¯ ¯ ¯ AF Macron
° ° ° B0 Degree sign
± ± ± B1 Plus/minus sign
² ² ² B2 Superscript 2
³ ³ ³ B3 Superscript 3
  ´ ´ B4 Acute accent
µ µ µ B5 Micro sign
B6 Pilcrow sign (paragraph)
· · · B7 Middle dot
¸ ¸ ¸ B8 Cedilla
¹ ¹ ¹ B9 Superscript 1
º º º BA Masculine ordinal indicator (superscript o)
» » » BB Right angle quote
¼ ¼ ¼ BC One quarter fraction
½ ½ ½ BD One half fraction
¾ ¾ ¾ BE Three quarters fraction
¿ ¿ ¿ BF Inverted question mark
À À À C0 A grave accent
Á Á Á C1 A accute accent
   C2 A circumflex
à à à C3 A tilde
Ä Ä Ä C4 A umlaut
Å Å Å C5 A ring
Æ Æ Æ C6 AE ligature
Ç Ç Ç C7 C cedilla
È È È C8 E grave
É É É C9 E acute
Ê Ê Ê CA E circumflex
Ë Ë Ë CB E umlaut
Ì Ì Ì CC I grave
Í Í Í CD I acute
Î Î Î CE I circumflex
Ï Ï Ï CF I umlaut
Ð Ð Ð D0 Eth
Ñ Ñ Ñ D1 N tilde (enye)
Ò Ò Ò D2 O grave
Ó Ó Ó D3 O acute
Ô Ô Ô D4 O circumflex
Õ Õ Õ D5 O tilde
Ö Ö Ö D6 O umlaut
× × × D7 Multiplication sign
Ø Ø Ø D8 O slash
Ù Ù Ù D9 U grave
Ú Ú Ú DA U acute
Û Û Û DB U circumflex
Ü Ü Ü DC U umlaut
Ý Ý Ý DD Y acute
Þ Þ Þ DE Thorn
ß ß ß DF SZ ligature
à à à E0 a grave
á á á E1 a acute
â â â E2 a circumflex
ã ã ã E3 a tilde
ä ä ä E4 a umlaut
å å å E5 a ring
æ æ æ E6 ae ligature
ç ç ç E7 c cedilla
è è è E8 e grave
é é é E9 e acute
ê ê ê EA e circumflex
ë ë ë EB e umlaut
ì ì ì EC i grave
í í í ED i acute
î î î EE i circumflex
ï ï ï EF i umlaut
ð ð ð F0 eth
ñ ñ ñ F1 n tilde
ò ò ò F2 o grave
ó ó ó F3 o acute
ô ô ô F4 o circumflex
õ õ õ F5 o tilde
ö ö ö F6 o umlaut
÷ ÷ ÷ F7 Division symbol
ø ø ø F8 o slash
ù ù ù F9 u grave
ú ú ú FA u acute
û û û FB u circumflex
ü ü ü FC u umlaut
ý ý ý FD y acute
þ þ þ FE thorn
ÿ ÿ ÿ FF y umlaut

 

Friendly Code Display Description
Spade card suit
Clubs card suit
Diamonds card suit
Hearts card suit
Overline
Left arrow
Right arrow
Up arrow
Down arrow

 


ฝากติดตามผลงานด้านล่างด้วยครับ
--------------------------
► Website : https://www.siamfocus.com/
► LINE@ : https://line.me/ti/p/@siamfocus.com
► Facebook : https://www.facebook.com/fanpage.siamfocus
► Twitter : https://twitter.com/siamfocus
► Google+ : https://plus.google.com/+TAAMSiAMFOCUS
► Instagram : https://www.instagram.com/iamtaam
--------------------------
บทความ แนะนำ

ออกแบบเว็บไซต์

ออกแบบเว็บไซต์

พอได้ยินคำว่า ออกแบบเว็บไซต์ หลายๆ คน อาจเข้าใจว่า ก็คือ การทำเว็บไซต์ ขึ้นมานี้แหล่ะ... แต่...

สร้าง Shortcode ใน WordPress

สร้าง Shortcode ใน WordPress

วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการสร้าง shortcode ใน WordPress กันครับ shortcode คืออะไร?? ทำไมต้องสร้า...

การทำ Mod Rewrite

การทำ Mod Rewrite

mod_rewrite คืออะไร??   mod_rewrite หรือ ฤาษีแปลงสาส์น นั้นเอง คือการแปลง URL ปกติให้เป็น...

การสร้าง Google App

การสร้าง Google App

การสร้าง Google App โดยโจทย์วันนี้สร้างไว้สำหรับใช้ ในการใช้ Google Plus ตรวจสอบตัวตนนะครับ เช่นไว้ใ...

โดเมนกับโฮสติ้ง

โดเมนกับโฮสติ้ง

วันนี้ ผมจะมาเล่าเรื่องโดเมนกับโฮสติ้งให้ฟังครับ หลักการและเหตุผลคือ เมื่อเราจะทำเว็บไซต์หรือต้อง...
หมวดหมู่บทความ