รหัส Ascii กับ HTML

รหัส Ascii กับ HTML

Friendly Code Numerical Code Display Hex Description
        Horizontal Tab
        Line feed
      20 space
  ! ! 21 Exclamation point
" " " 22 Double quote
  # # 23 Number sign
  $ $ 24 Dollar sign
  % % 25 Percent sign
& & & 26 #38ersand (and sign)
  ' ' 27 Single quote
  ( ( 28 Left parenthesis
  ) ) 29 Right parenthesis
  * * 2A Asterisk (star)
  + + 2B Plus
  , , 2C Comma
  - - 2D Minus (hyphen)
  . . 2E Period
  / / 2F Forward slash
  0 0 30 Zero
  1 1 31 One
  2 2 32 Two
  3 3 33 Three
  4 4 34 Four
  5 5 35 Five
  6 6 36 Six
  7 7 37 Seven
  8 8 38 Eight
  9 9 39 Nine
  : : 3A Colon
  ; ; 3B Semi-colon
< < < 3C Less-than sign
  = = 3D Equal sign
> > > 3E Greater-than sign
  ? ? 3F Question mark
  @ @ 40 At-sign
  A A 41 Capital a
  B B 42 Capital b
  C C 43 Capital c
  D D 44 Capital d
  E E 45 Capital e
  F F 46 Capital f
  G G 47 Capital g
  H H 48 Capital h
  I I 49 Capital i
  J J 4A Capital j
  K K 4B Capital k
  L L 4C Capital l
  M M 4D Capital m
  N N 4E Capital n
  O O 4F Capital o
  P P 50 Capital p
  Q Q 51 Capital q
  R R 52 Capital r
  S S 53 Capital s
  T T 54 Capital t
  U U 55 Capital u
  V V 56 Capital v
  W W 57 Capital w
  X X 58 Capital x
  Y Y 59 Capital y
  Z Z 5A Capital z
  [ [ 5B Left square bracket
  \   5C Back slash
  ] ] 5D Right square bracket
  ^ ^ 5E Caret
  _ _ 5F Underscore
  ` ` 60 Grave accent
  a a 61 Lowercase a
  b b 62 Lowercase b
  c c 63 Lowercase c
  d d 64 Lowercase d
  e e 65 Lowercase e
  f f 66 Lowercase f
  g g 67 Lowercase g
  h h 68 Lowercase h
  i i 69 Lowercase i
  j j 6A Lowercase j
  k k 6B Lowercase k
  l l 6C Lowercase l
  m m 6D Lowercase m
  n n 6E Lowercase n
  o o 6F Lowercase o
  p p 70 Lowercase p
  q q 71 Lowercase q
  r r 72 Lowercase r
  s s 73 Lowercase s
  t t 74 Lowercase t
  u u 75 Lowercase u
  v v 76 Lowercase v
  w w 77 Lowercase w
  x x 78 Lowercase x
  y y 79 Lowercase y
  z z 7A Lowercase z
  { { 7B Left curly brace
  | | 7C Vertical bar
  } } 7D Right curly brace
˜ ~ ~ 7E tilde
    7F Not defined
  20AC Euro
       Unknown
201A Single low-quote
  ƒ ƒ 192 Function symbol (lowercase f with hook)
&dbquo; 201E Double low-quote
  2026 Elipsis
2020 Dagger
2021 Double dagger
  ˆ ˆ   Hatchek
2030 Per million symbol
  Š Š 160 Capital esh
  Left single angle quote
  Œ Œ 152 OE ligature
       Unknown
  Ž Ž   Capital ž
       Unknown
       Unknown
2018 Left single-quote
2019 Right single-quote
201C Left double-quote
201D Right double-quote
  · 2022 Small bullet
2013 En dash
2014 Em dash
&tilde ˜ ˜   Tilde
2122 Trademark
  š š 161 Lowercase esh
  Right single angle quote
  œ œ 153 oe ligature
       Unknown
  ž ž   Lowercase ž
Ÿ Ÿ Ÿ 178 Uppercase y-umlaut
      A0 Non-breaking space
¡ ¡ ¡ A1 Inverted exclamation point
¢ ¢ ¢ A2 Cent
£ £ £ A3 Pound currency sign
¤ ¤ ¤ A4 Currency sign
¥ ¥ ¥ A5 Yen currency sign
¦ ¦ ¦ A6 Broken vertical bar
§ § § A7 Section symbol
¨ ¨ ¨ A8 Umlaut (Diaeresis)
© © © A9 Copyright
ª ª ª AA Feminine ordinal indicator (superscript lowercase a)
« « « AB Left angle quote
¬ ¬ ¬ AC Not sign
­ ­ ­  AD Soft hyphen
® ® ® AE Registered sign
¯ ¯ ¯ AF Macron
° ° ° B0 Degree sign
± ± ± B1 Plus/minus sign
² ² ² B2 Superscript 2
³ ³ ³ B3 Superscript 3
  ´ ´ B4 Acute accent
µ µ µ B5 Micro sign
B6 Pilcrow sign (paragraph)
· · · B7 Middle dot
¸ ¸ ¸ B8 Cedilla
¹ ¹ ¹ B9 Superscript 1
º º º BA Masculine ordinal indicator (superscript o)
» » » BB Right angle quote
¼ ¼ ¼ BC One quarter fraction
½ ½ ½ BD One half fraction
¾ ¾ ¾ BE Three quarters fraction
¿ ¿ ¿ BF Inverted question mark
À À À C0 A grave accent
Á Á Á C1 A accute accent
   C2 A circumflex
à à à C3 A tilde
Ä Ä Ä C4 A umlaut
Å Å Å C5 A ring
Æ Æ Æ C6 AE ligature
Ç Ç Ç C7 C cedilla
È È È C8 E grave
É É É C9 E acute
Ê Ê Ê CA E circumflex
Ë Ë Ë CB E umlaut
Ì Ì Ì CC I grave
Í Í Í CD I acute
Î Î Î CE I circumflex
Ï Ï Ï CF I umlaut
Ð Ð Ð D0 Eth
Ñ Ñ Ñ D1 N tilde (enye)
Ò Ò Ò D2 O grave
Ó Ó Ó D3 O acute
Ô Ô Ô D4 O circumflex
Õ Õ Õ D5 O tilde
Ö Ö Ö D6 O umlaut
× × × D7 Multiplication sign
Ø Ø Ø D8 O slash
Ù Ù Ù D9 U grave
Ú Ú Ú DA U acute
Û Û Û DB U circumflex
Ü Ü Ü DC U umlaut
Ý Ý Ý DD Y acute
Þ Þ Þ DE Thorn
ß ß ß DF SZ ligature
à à à E0 a grave
á á á E1 a acute
â â â E2 a circumflex
ã ã ã E3 a tilde
ä ä ä E4 a umlaut
å å å E5 a ring
æ æ æ E6 ae ligature
ç ç ç E7 c cedilla
è è è E8 e grave
é é é E9 e acute
ê ê ê EA e circumflex
ë ë ë EB e umlaut
ì ì ì EC i grave
í í í ED i acute
î î î EE i circumflex
ï ï ï EF i umlaut
ð ð ð F0 eth
ñ ñ ñ F1 n tilde
ò ò ò F2 o grave
ó ó ó F3 o acute
ô ô ô F4 o circumflex
õ õ õ F5 o tilde
ö ö ö F6 o umlaut
÷ ÷ ÷ F7 Division symbol
ø ø ø F8 o slash
ù ù ù F9 u grave
ú ú ú FA u acute
û û û FB u circumflex
ü ü ü FC u umlaut
ý ý ý FD y acute
þ þ þ FE thorn
ÿ ÿ ÿ FF y umlaut

 

Friendly Code Display Description
Spade card suit
Clubs card suit
Diamonds card suit
Hearts card suit
Overline
Left arrow
Right arrow
Up arrow
Down arrow

 


ฝากติดตามผลงานด้านล่างด้วยครับ
--------------------------
► Website : https://www.siamfocus.com/
► LINE@ : https://line.me/ti/p/@siamfocus.com
► Facebook : https://www.facebook.com/fanpage.siamfocus
► Twitter : https://twitter.com/siamfocus
► Google+ : https://plus.google.com/+TAAMSiAMFOCUS
► Instagram : https://www.instagram.com/iamtaam
--------------------------


บทความ แนะนำ

การทำ mod rewrite บน localhost

การทำ mod rewrite บน localhost

การเรียกใช้งาน mod rewirte บนเครื่องเราเองก่อน upload ขึ้น server พบว่าบางครั้งรันบน server ได้แต่ไม...

อานิสงส์ทำบุญ

อานิสงส์ทำบุญ

อานิสงส์ 10 ข้อของการ ไม่กินเนื้อสัตว์ 1.เป็นที่รักของบรรดาเทพ พรหม ตลอดจนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลา...

เตือนสติพระคุณแม่ 1

เตือนสติพระคุณแม่ 1

อันพระคุณอื่นใดที่ในหล้า จะเทียบคุณมารดาหามิได้ จากก้นเหวถึงสุดฟ้าสุรารัย ยังต่ำใต้พระคุณแม่สุดแลมอ...

หลอกโอนเงินผ่านเฟส

หลอกโอนเงินผ่านเฟส

อ่านสักนิด ก่อนโอนเงินผ่านเฟส ++++++++ ช่วงนี้เห็นข่าวหลอกโอนเงินเยอะมาก แม้จะมีข่าวให้ได้ยินเ...

PHP Connect to MySQL

PHP Connect to MySQL

สวัสดีครับ ชาว Dev วันนี้ผมเอา Class Connection มาฝากครับ ซึ่งตัวนี้ผมทำเก็บไว้ใช้ประจำครับ  ...

เทศกาลส่งความสุข

เทศกาลส่งความสุข

เดือนสุดท้ายของปี เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองกำลังจะมาถึง นอกจากจะหยุดติดต่อกันยาวๆ แล้ว เทศกาลปีใหม่ ...
หมวดหมู่บทความ