รหัส Ascii กับ HTML

รหัส Ascii กับ HTML

Friendly Code Numerical Code Display Hex Description
        Horizontal Tab
        Line feed
      20 space
  ! ! 21 Exclamation point
" " " 22 Double quote
  # # 23 Number sign
  $ $ 24 Dollar sign
  % % 25 Percent sign
& & & 26 #38ersand (and sign)
  ' ' 27 Single quote
  ( ( 28 Left parenthesis
  ) ) 29 Right parenthesis
  * * 2A Asterisk (star)
  + + 2B Plus
  , , 2C Comma
  - - 2D Minus (hyphen)
  . . 2E Period
  / / 2F Forward slash
  0 0 30 Zero
  1 1 31 One
  2 2 32 Two
  3 3 33 Three
  4 4 34 Four
  5 5 35 Five
  6 6 36 Six
  7 7 37 Seven
  8 8 38 Eight
  9 9 39 Nine
  : : 3A Colon
  ; ; 3B Semi-colon
< < < 3C Less-than sign
  = = 3D Equal sign
> > > 3E Greater-than sign
  ? ? 3F Question mark
  @ @ 40 At-sign
  A A 41 Capital a
  B B 42 Capital b
  C C 43 Capital c
  D D 44 Capital d
  E E 45 Capital e
  F F 46 Capital f
  G G 47 Capital g
  H H 48 Capital h
  I I 49 Capital i
  J J 4A Capital j
  K K 4B Capital k
  L L 4C Capital l
  M M 4D Capital m
  N N 4E Capital n
  O O 4F Capital o
  P P 50 Capital p
  Q Q 51 Capital q
  R R 52 Capital r
  S S 53 Capital s
  T T 54 Capital t
  U U 55 Capital u
  V V 56 Capital v
  W W 57 Capital w
  X X 58 Capital x
  Y Y 59 Capital y
  Z Z 5A Capital z
  [ [ 5B Left square bracket
  \   5C Back slash
  ] ] 5D Right square bracket
  ^ ^ 5E Caret
  _ _ 5F Underscore
  ` ` 60 Grave accent
  a a 61 Lowercase a
  b b 62 Lowercase b
  c c 63 Lowercase c
  d d 64 Lowercase d
  e e 65 Lowercase e
  f f 66 Lowercase f
  g g 67 Lowercase g
  h h 68 Lowercase h
  i i 69 Lowercase i
  j j 6A Lowercase j
  k k 6B Lowercase k
  l l 6C Lowercase l
  m m 6D Lowercase m
  n n 6E Lowercase n
  o o 6F Lowercase o
  p p 70 Lowercase p
  q q 71 Lowercase q
  r r 72 Lowercase r
  s s 73 Lowercase s
  t t 74 Lowercase t
  u u 75 Lowercase u
  v v 76 Lowercase v
  w w 77 Lowercase w
  x x 78 Lowercase x
  y y 79 Lowercase y
  z z 7A Lowercase z
  { { 7B Left curly brace
  | | 7C Vertical bar
  } } 7D Right curly brace
˜ ~ ~ 7E tilde
    7F Not defined
  20AC Euro
       Unknown
201A Single low-quote
  ƒ ƒ 192 Function symbol (lowercase f with hook)
&dbquo; 201E Double low-quote
  2026 Elipsis
2020 Dagger
2021 Double dagger
  ˆ ˆ   Hatchek
2030 Per million symbol
  Š Š 160 Capital esh
  Left single angle quote
  Œ Œ 152 OE ligature
       Unknown
  Ž Ž   Capital ž
       Unknown
       Unknown
2018 Left single-quote
2019 Right single-quote
201C Left double-quote
201D Right double-quote
  · 2022 Small bullet
2013 En dash
2014 Em dash
&tilde ˜ ˜   Tilde
2122 Trademark
  š š 161 Lowercase esh
  Right single angle quote
  œ œ 153 oe ligature
       Unknown
  ž ž   Lowercase ž
Ÿ Ÿ Ÿ 178 Uppercase y-umlaut
      A0 Non-breaking space
¡ ¡ ¡ A1 Inverted exclamation point
¢ ¢ ¢ A2 Cent
£ £ £ A3 Pound currency sign
¤ ¤ ¤ A4 Currency sign
¥ ¥ ¥ A5 Yen currency sign
¦ ¦ ¦ A6 Broken vertical bar
§ § § A7 Section symbol
¨ ¨ ¨ A8 Umlaut (Diaeresis)
© © © A9 Copyright
ª ª ª AA Feminine ordinal indicator (superscript lowercase a)
« « « AB Left angle quote
¬ ¬ ¬ AC Not sign
­ ­ ­  AD Soft hyphen
® ® ® AE Registered sign
¯ ¯ ¯ AF Macron
° ° ° B0 Degree sign
± ± ± B1 Plus/minus sign
² ² ² B2 Superscript 2
³ ³ ³ B3 Superscript 3
  ´ ´ B4 Acute accent
µ µ µ B5 Micro sign
B6 Pilcrow sign (paragraph)
· · · B7 Middle dot
¸ ¸ ¸ B8 Cedilla
¹ ¹ ¹ B9 Superscript 1
º º º BA Masculine ordinal indicator (superscript o)
» » » BB Right angle quote
¼ ¼ ¼ BC One quarter fraction
½ ½ ½ BD One half fraction
¾ ¾ ¾ BE Three quarters fraction
¿ ¿ ¿ BF Inverted question mark
À À À C0 A grave accent
Á Á Á C1 A accute accent
   C2 A circumflex
à à à C3 A tilde
Ä Ä Ä C4 A umlaut
Å Å Å C5 A ring
Æ Æ Æ C6 AE ligature
Ç Ç Ç C7 C cedilla
È È È C8 E grave
É É É C9 E acute
Ê Ê Ê CA E circumflex
Ë Ë Ë CB E umlaut
Ì Ì Ì CC I grave
Í Í Í CD I acute
Î Î Î CE I circumflex
Ï Ï Ï CF I umlaut
Ð Ð Ð D0 Eth
Ñ Ñ Ñ D1 N tilde (enye)
Ò Ò Ò D2 O grave
Ó Ó Ó D3 O acute
Ô Ô Ô D4 O circumflex
Õ Õ Õ D5 O tilde
Ö Ö Ö D6 O umlaut
× × × D7 Multiplication sign
Ø Ø Ø D8 O slash
Ù Ù Ù D9 U grave
Ú Ú Ú DA U acute
Û Û Û DB U circumflex
Ü Ü Ü DC U umlaut
Ý Ý Ý DD Y acute
Þ Þ Þ DE Thorn
ß ß ß DF SZ ligature
à à à E0 a grave
á á á E1 a acute
â â â E2 a circumflex
ã ã ã E3 a tilde
ä ä ä E4 a umlaut
å å å E5 a ring
æ æ æ E6 ae ligature
ç ç ç E7 c cedilla
è è è E8 e grave
é é é E9 e acute
ê ê ê EA e circumflex
ë ë ë EB e umlaut
ì ì ì EC i grave
í í í ED i acute
î î î EE i circumflex
ï ï ï EF i umlaut
ð ð ð F0 eth
ñ ñ ñ F1 n tilde
ò ò ò F2 o grave
ó ó ó F3 o acute
ô ô ô F4 o circumflex
õ õ õ F5 o tilde
ö ö ö F6 o umlaut
÷ ÷ ÷ F7 Division symbol
ø ø ø F8 o slash
ù ù ù F9 u grave
ú ú ú FA u acute
û û û FB u circumflex
ü ü ü FC u umlaut
ý ý ý FD y acute
þ þ þ FE thorn
ÿ ÿ ÿ FF y umlaut

 

Friendly Code Display Description
Spade card suit
Clubs card suit
Diamonds card suit
Hearts card suit
Overline
Left arrow
Right arrow
Up arrow
Down arrow

 


ฝากติดตามผลงานด้านล่างด้วยครับ
--------------------------
► Website : https://www.siamfocus.com/
► LINE@ : https://line.me/ti/p/@siamfocus.com
► Facebook : https://www.facebook.com/fanpage.siamfocus
► Twitter : https://twitter.com/siamfocus
► Instagram : https://www.instagram.com/iamtaam
--------------------------รับทำเว็บไซต์ สอนทำเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์

สายด่วนโทร 061-583-7888