รหัส Ascii กับ HTML

รหัส Ascii กับ HTML

Friendly Code Numerical Code Display Hex Description
        Horizontal Tab
        Line feed
      20 space
  ! ! 21 Exclamation point
" " " 22 Double quote
  # # 23 Number sign
  $ $ 24 Dollar sign
  % % 25 Percent sign
& & & 26 #38ersand (and sign)
  ' ' 27 Single quote
  ( ( 28 Left parenthesis
  ) ) 29 Right parenthesis
  * * 2A Asterisk (star)
  + + 2B Plus
  , , 2C Comma
  - - 2D Minus (hyphen)
  . . 2E Period
  / / 2F Forward slash
  0 0 30 Zero
  1 1 31 One
  2 2 32 Two
  3 3 33 Three
  4 4 34 Four
  5 5 35 Five
  6 6 36 Six
  7 7 37 Seven
  8 8 38 Eight
  9 9 39 Nine
  : : 3A Colon
  ; ; 3B Semi-colon
< < < 3C Less-than sign
  = = 3D Equal sign
> > > 3E Greater-than sign
  ? ? 3F Question mark
  @ @ 40 At-sign
  A A 41 Capital a
  B B 42 Capital b
  C C 43 Capital c
  D D 44 Capital d
  E E 45 Capital e
  F F 46 Capital f
  G G 47 Capital g
  H H 48 Capital h
  I I 49 Capital i
  J J 4A Capital j
  K K 4B Capital k
  L L 4C Capital l
  M M 4D Capital m
  N N 4E Capital n
  O O 4F Capital o
  P P 50 Capital p
  Q Q 51 Capital q
  R R 52 Capital r
  S S 53 Capital s
  T T 54 Capital t
  U U 55 Capital u
  V V 56 Capital v
  W W 57 Capital w
  X X 58 Capital x
  Y Y 59 Capital y
  Z Z 5A Capital z
  [ [ 5B Left square bracket
  \   5C Back slash
  ] ] 5D Right square bracket
  ^ ^ 5E Caret
  _ _ 5F Underscore
  ` ` 60 Grave accent
  a a 61 Lowercase a
  b b 62 Lowercase b
  c c 63 Lowercase c
  d d 64 Lowercase d
  e e 65 Lowercase e
  f f 66 Lowercase f
  g g 67 Lowercase g
  h h 68 Lowercase h
  i i 69 Lowercase i
  j j 6A Lowercase j
  k k 6B Lowercase k
  l l 6C Lowercase l
  m m 6D Lowercase m
  n n 6E Lowercase n
  o o 6F Lowercase o
  p p 70 Lowercase p
  q q 71 Lowercase q
  r r 72 Lowercase r
  s s 73 Lowercase s
  t t 74 Lowercase t
  u u 75 Lowercase u
  v v 76 Lowercase v
  w w 77 Lowercase w
  x x 78 Lowercase x
  y y 79 Lowercase y
  z z 7A Lowercase z
  { { 7B Left curly brace
  | | 7C Vertical bar
  } } 7D Right curly brace
˜ ~ ~ 7E tilde
    7F Not defined
  20AC Euro
       Unknown
201A Single low-quote
  ƒ ƒ 192 Function symbol (lowercase f with hook)
&dbquo; 201E Double low-quote
  2026 Elipsis
2020 Dagger
2021 Double dagger
  ˆ ˆ   Hatchek
2030 Per million symbol
  Š Š 160 Capital esh
  Left single angle quote
  Œ Œ 152 OE ligature
       Unknown
  Ž Ž   Capital ž
       Unknown
       Unknown
2018 Left single-quote
2019 Right single-quote
201C Left double-quote
201D Right double-quote
  · 2022 Small bullet
2013 En dash
2014 Em dash
&tilde ˜ ˜   Tilde
2122 Trademark
  š š 161 Lowercase esh
  Right single angle quote
  œ œ 153 oe ligature
       Unknown
  ž ž   Lowercase ž
Ÿ Ÿ Ÿ 178 Uppercase y-umlaut
      A0 Non-breaking space
¡ ¡ ¡ A1 Inverted exclamation point
¢ ¢ ¢ A2 Cent
£ £ £ A3 Pound currency sign
¤ ¤ ¤ A4 Currency sign
¥ ¥ ¥ A5 Yen currency sign
¦ ¦ ¦ A6 Broken vertical bar
§ § § A7 Section symbol
¨ ¨ ¨ A8 Umlaut (Diaeresis)
© © © A9 Copyright
ª ª ª AA Feminine ordinal indicator (superscript lowercase a)
« « « AB Left angle quote
¬ ¬ ¬ AC Not sign
­ ­ ­  AD Soft hyphen
® ® ® AE Registered sign
¯ ¯ ¯ AF Macron
° ° ° B0 Degree sign
± ± ± B1 Plus/minus sign
² ² ² B2 Superscript 2
³ ³ ³ B3 Superscript 3
  ´ ´ B4 Acute accent
µ µ µ B5 Micro sign
B6 Pilcrow sign (paragraph)
· · · B7 Middle dot
¸ ¸ ¸ B8 Cedilla
¹ ¹ ¹ B9 Superscript 1
º º º BA Masculine ordinal indicator (superscript o)
» » » BB Right angle quote
¼ ¼ ¼ BC One quarter fraction
½ ½ ½ BD One half fraction
¾ ¾ ¾ BE Three quarters fraction
¿ ¿ ¿ BF Inverted question mark
À À À C0 A grave accent
Á Á Á C1 A accute accent
   C2 A circumflex
à à à C3 A tilde
Ä Ä Ä C4 A umlaut
Å Å Å C5 A ring
Æ Æ Æ C6 AE ligature
Ç Ç Ç C7 C cedilla
È È È C8 E grave
É É É C9 E acute
Ê Ê Ê CA E circumflex
Ë Ë Ë CB E umlaut
Ì Ì Ì CC I grave
Í Í Í CD I acute
Î Î Î CE I circumflex
Ï Ï Ï CF I umlaut
Ð Ð Ð D0 Eth
Ñ Ñ Ñ D1 N tilde (enye)
Ò Ò Ò D2 O grave
Ó Ó Ó D3 O acute
Ô Ô Ô D4 O circumflex
Õ Õ Õ D5 O tilde
Ö Ö Ö D6 O umlaut
× × × D7 Multiplication sign
Ø Ø Ø D8 O slash
Ù Ù Ù D9 U grave
Ú Ú Ú DA U acute
Û Û Û DB U circumflex
Ü Ü Ü DC U umlaut
Ý Ý Ý DD Y acute
Þ Þ Þ DE Thorn
ß ß ß DF SZ ligature
à à à E0 a grave
á á á E1 a acute
â â â E2 a circumflex
ã ã ã E3 a tilde
ä ä ä E4 a umlaut
å å å E5 a ring
æ æ æ E6 ae ligature
ç ç ç E7 c cedilla
è è è E8 e grave
é é é E9 e acute
ê ê ê EA e circumflex
ë ë ë EB e umlaut
ì ì ì EC i grave
í í í ED i acute
î î î EE i circumflex
ï ï ï EF i umlaut
ð ð ð F0 eth
ñ ñ ñ F1 n tilde
ò ò ò F2 o grave
ó ó ó F3 o acute
ô ô ô F4 o circumflex
õ õ õ F5 o tilde
ö ö ö F6 o umlaut
÷ ÷ ÷ F7 Division symbol
ø ø ø F8 o slash
ù ù ù F9 u grave
ú ú ú FA u acute
û û û FB u circumflex
ü ü ü FC u umlaut
ý ý ý FD y acute
þ þ þ FE thorn
ÿ ÿ ÿ FF y umlaut

 

Friendly Code Display Description
Spade card suit
Clubs card suit
Diamonds card suit
Hearts card suit
Overline
Left arrow
Right arrow
Up arrow
Down arrow

 


ฝากติดตามผลงานด้านล่างด้วยครับ
--------------------------
► Website : https://www.siamfocus.com/
► LINE@ : https://line.me/ti/p/@siamfocus.com
► Facebook : https://www.facebook.com/fanpage.siamfocus
► Twitter : https://twitter.com/siamfocus
► Google+ : https://plus.google.com/+TAAMSiAMFOCUS
► Instagram : https://www.instagram.com/iamtaam
--------------------------
บทความ แนะนำ

โดเมนกับโฮสติ้ง

โดเมนกับโฮสติ้ง

วันนี้ ผมจะมาเล่าเรื่องโดเมนกับโฮสติ้งให้ฟังครับ หลักการและเหตุผลคือ เมื่อเราจะทำเว็บไซต์หรือต้อง...

ปิดการแจ้งเตือนใน Line

ปิดการแจ้งเตือนใน Line

เพื่อนๆ ช่วงนี้ รู้สึกรำคาญ กับการแจ้งเตือนของเกมส์ Line ที่เราเล่นอยู่หรือไม่ วันนี้ ทีมงานมีเทคน...

สอน wordpress online

สอน wordpress online

สอนทำเว็บด้วย wordpress สร้างเว็บด้วยตัวเอง ตั้งแต่เริ่มต้น จนเปิดใช้งาน โดยสามารถสร้างเว็บพร้อมใ...
หมวดหมู่บทความ