SP RETURN STRING VALUE

SP RETURN STRING VALUE

เป็นการสร้าง Stored Procedure ให้ RETURN ค่า STRING ออกมานะครับ

ก่อนอื่นสร้าง TABLE กันก่อนครับ
CREATE TABLE [dbo].[tbl_test](
 [test_id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
 [test_name] [nvarchar](20) NULL,
 [test_pws] [nvarchar](20) NULL,
 CONSTRAINT [PK_tbl_test] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
 [test_id] ASC
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
สร้างเพื่อใช้ในการทดสอบระบบ Login อย่างง่ายนะครับ
ถัดมาเรามาดูกานสร้าง SP กันครับ
CREATE PROCEDURE [dbo].[sp_login]
@t_id NVARCHAR(30),
@t_pw NVARCHAR(30),
@returnString NVARCHAR(30) OUTPUT
AS
Begin
 SET NOCOUNT ON
 DECLARE @id nvarchar(30)
 DECLARE @pw nvarchar(30)
 DECLARE @uid int
 SET @id = @t_id
 SET @pw = @t_pw
 SET @returnString = ''
 IF (@id = '' AND @pw = '')
 BEGIN
 SET @returnString = 'กรุณาระบุ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน'
 END
 ELSE IF (@id = '')
 BEGIN
 SET @returnString = 'กรุณาระบุ ชื่อผู้ใช้'
 END
 ELSE IF(@pw = '')
 BEGIN
 SET @returnString = 'กรุณาระบุ รหัสผ่าน'
 END
 ELSE 
 IF EXISTS(select [test_id] from tbl_test WHERE [test_name]=@id AND test_pws=@pw)
 --ถูกต้อง
 BEGIN
 SELECT @uid = [test_id] from tbl_test WHERE [test_name]=@id AND test_pws=@pw
 SET @returnString = 'เข้าสู่ระบบด้วย ' + @uid
 END
 ELSE
 --ผิด
 BEGIN
 SET @returnString = 'ข้อมูลเข้าสู่ระบบไม่ถูกต้อง'
 END
 SET NOCOUNT OFF
End
การเรียกใช้งาน ผมลองใช้ ASP เรียกใช้งานนะครับ จะได้ แบบนี้
ASP CODE
<%
Dim m_pwd,m_id
Dim oConn, oCmd, rs,sql,returnValue
m_id=trim(request("m_id"))
m_pwd=trim(request("m_pwd"))
adCmdStoredProc = 4
adinteger = 3
adParamInput = 1
adParamOutput = 2
adParamReturnValue = 4
advarwchar=200
Set oCmd = server.createobject("adodb.command")
With oCmd
   .ActiveConnection = db
   .CommandType = adCmdStoredProc
   .CommandText = "sp_login"
   .Parameters.Append .CreateParameter("@m_id",advarwchar,adParamInput,20,m_id) 
   .Parameters.Append .CreateParameter("@m_pwd",advarwchar,adParamInput,20,m_pwd) 
   .Parameters.Append .CreateParameter("@returnString",  adVarWChar, adParamOutput, 30, "")
   .Execute,,adexecutenorecords
 returnValue = .Parameters("@returnString").Value
End With
Set oCmd = Nothing
Response.write "RETURN VALUE : " & returnValue
response.Write "
"
%>
ลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ

ฝากติดตามผลงานด้านล่างด้วยครับ
--------------------------
► Website : https://www.siamfocus.com/
► LINE@ : https://line.me/ti/p/@siamfocus.com
► Facebook : https://www.facebook.com/fanpage.siamfocus
► Twitter : https://twitter.com/siamfocus
► Google+ : https://plus.google.com/+TAAMSiAMFOCUS
► Instagram : https://www.instagram.com/iamtaam
--------------------------
บทความ แนะนำ

ออกแบบเว็บไซต์

ออกแบบเว็บไซต์

พอได้ยินคำว่า ออกแบบเว็บไซต์ หลายๆ คน อาจเข้าใจว่า ก็คือ การทำเว็บไซต์ ขึ้นมานี้แหล่ะ... แต่...

Mod Rewrite ใน Localhost

Mod Rewrite ใน Localhost

หลายครั้งที่ต้องมีการทดสอบ Mod Rewrite บนเครื่อง Localhost แต่เนื่องจาก Path ไม่ตรงกับบน Server ที่ใ...

การทำ mod rewrite บน localhost

การทำ mod rewrite บน localhost

การเรียกใช้งาน mod rewirte บนเครื่องเราเองก่อน upload ขึ้น server พบว่าบางครั้งรันบน server ได้แต่ไม...

split date ใน PHP

split date ใน PHP

การ split คือ การแยกชุดข้อความมาเก็บไว้ใน Array โดยที่ต้องรู้ว่าขนาดที่ชัดเจนของข้อความที่จะนำมาแยกด...

การทำ Cron Jobs

การทำ Cron Jobs

Cron Jobs คือการตั้งเวลาให้มีการ ทำการคำสั่งในช่วงเวลาที่เรากำหนด เช่น การตั้งค่าส่ง Email หรือ ทำกา...

วิธีการดูแลเว็บไซต์

วิธีการดูแลเว็บไซต์

วันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ของ การทำเว็บไซต์ให้ฟัง หลายๆ คน อาจยังไม่ทราบหรือเข้าใจผิดประเด็นอยู่หลาย...
หมวดหมู่บทความ