SP RETURN STRING VALUE

SP RETURN STRING VALUE

เป็นการสร้าง Stored Procedure ให้ RETURN ค่า STRING ออกมานะครับ

ก่อนอื่นสร้าง TABLE กันก่อนครับ
CREATE TABLE [dbo].[tbl_test](
 [test_id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
 [test_name] [nvarchar](20) NULL,
 [test_pws] [nvarchar](20) NULL,
 CONSTRAINT [PK_tbl_test] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
 [test_id] ASC
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
สร้างเพื่อใช้ในการทดสอบระบบ Login อย่างง่ายนะครับ
ถัดมาเรามาดูกานสร้าง SP กันครับ
CREATE PROCEDURE [dbo].[sp_login]
@t_id NVARCHAR(30),
@t_pw NVARCHAR(30),
@returnString NVARCHAR(30) OUTPUT
AS
Begin
 SET NOCOUNT ON
 DECLARE @id nvarchar(30)
 DECLARE @pw nvarchar(30)
 DECLARE @uid int
 SET @id = @t_id
 SET @pw = @t_pw
 SET @returnString = ''
 IF (@id = '' AND @pw = '')
 BEGIN
 SET @returnString = 'กรุณาระบุ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน'
 END
 ELSE IF (@id = '')
 BEGIN
 SET @returnString = 'กรุณาระบุ ชื่อผู้ใช้'
 END
 ELSE IF(@pw = '')
 BEGIN
 SET @returnString = 'กรุณาระบุ รหัสผ่าน'
 END
 ELSE 
 IF EXISTS(select [test_id] from tbl_test WHERE [test_name]=@id AND test_pws=@pw)
 --ถูกต้อง
 BEGIN
 SELECT @uid = [test_id] from tbl_test WHERE [test_name]=@id AND test_pws=@pw
 SET @returnString = 'เข้าสู่ระบบด้วย ' + @uid
 END
 ELSE
 --ผิด
 BEGIN
 SET @returnString = 'ข้อมูลเข้าสู่ระบบไม่ถูกต้อง'
 END
 SET NOCOUNT OFF
End
การเรียกใช้งาน ผมลองใช้ ASP เรียกใช้งานนะครับ จะได้ แบบนี้
ASP CODE
<%
Dim m_pwd,m_id
Dim oConn, oCmd, rs,sql,returnValue
m_id=trim(request("m_id"))
m_pwd=trim(request("m_pwd"))
adCmdStoredProc = 4
adinteger = 3
adParamInput = 1
adParamOutput = 2
adParamReturnValue = 4
advarwchar=200
Set oCmd = server.createobject("adodb.command")
With oCmd
   .ActiveConnection = db
   .CommandType = adCmdStoredProc
   .CommandText = "sp_login"
   .Parameters.Append .CreateParameter("@m_id",advarwchar,adParamInput,20,m_id) 
   .Parameters.Append .CreateParameter("@m_pwd",advarwchar,adParamInput,20,m_pwd) 
   .Parameters.Append .CreateParameter("@returnString",  adVarWChar, adParamOutput, 30, "")
   .Execute,,adexecutenorecords
 returnValue = .Parameters("@returnString").Value
End With
Set oCmd = Nothing
Response.write "RETURN VALUE : " & returnValue
response.Write "
"
%>
ลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ

ฝากติดตามผลงานด้านล่างด้วยครับ
--------------------------
► Website : https://www.siamfocus.com/
► LINE@ : https://line.me/ti/p/@siamfocus.com
► Facebook : https://www.facebook.com/fanpage.siamfocus
► Twitter : https://twitter.com/siamfocus
► Google+ : https://plus.google.com/+TAAMSiAMFOCUS
► Instagram : https://www.instagram.com/iamtaam
--------------------------
บทความ แนะนำ

WordPress 102 (จับจุด WordPress)

WordPress 102 (จับจุด WordPress)

หลังจากที่คุณติดตั้ง WordPress เรียบร้อยแล้ว เมื่อเข้าไปจะพบหน้า DashBoard หรือ หน้าควบคุม ซึ่งสรุปภ...

โดเมนกับโฮสติ้ง

โดเมนกับโฮสติ้ง

วันนี้ ผมจะมาเล่าเรื่องโดเมนกับโฮสติ้งให้ฟังครับ หลักการและเหตุผลคือ เมื่อเราจะทำเว็บไซต์หรือต้อง...

พุธห้ามตัด

พุธห้ามตัด

มหาศิริมงคล ตัดผมใหม่  ตัดผม วันอาทิตย์ เป็นวันดี จะมีอายุยืนยาว  ตัดผม วันจันทร์ เป...

การทำ mod rewrite บน localhost

การทำ mod rewrite บน localhost

การเรียกใช้งาน mod rewirte บนเครื่องเราเองก่อน upload ขึ้น server พบว่าบางครั้งรันบน server ได้แต่ไม...

เว็บไซต์สมัยใหม่

เว็บไซต์สมัยใหม่

เว็บไซต์สมัยใหม่ คืออะไร เว็บสมัยใหม่ของผม คือรูปแบบเว็บในปัจจุบันนี้แหล่ะครับ นั่นหมายถึงเว็บไซต์ต้...

MySQLi OOP CONNECTION

MySQLi OOP CONNECTION

ถึงเวลาแล้ว เมื่อโลกเปลี่ยน เราก็ต้องเปลี่ยน เปลี่ยนจาก MySQL เป็น MySQLi กันครับ   ...
หมวดหมู่บทความ