Menu

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของ SIAMFOCUS.COM

รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์

1. บทนำ


SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
ในการบรรลุตามข้อผูกพันของ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ในการเคารพและคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) จะปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเหล่านี้


1. SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) จะเรียนให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการเก็บรวบรวม และจะขอความยินยอมจากท่านตามที่เห็นสมควรเพื่อเก็บรวบรวม ประมวลผลใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
2. SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) จะระบุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและประมวลผลอันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
3. SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) เก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุเท่านั้น
4. SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) จะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมเท่านั้น ยกเว้นได้รับความยินยอมจากท่าน
หรือตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาต และ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)
จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้น
5. SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) จะพยายามดำเนินการให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
6. SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) จะจัดให้มีเทคนิคและมาตรฐานองค์กรที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม
7. SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) จะจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)
เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความโปร่งใสตามสมควรเท่าที่จะเป็นไปได
8. ท่านจะมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและจะสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องตามความเหมาะสมและตามสิทธิของท่านที่ได้รับตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
9. SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) จะรับผิดชอบต่อท่าน SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ และกฎหมายที่ใช้บังคับ


2. ขอบเขตนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว
ก. เป้าหมายของนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว
นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายวิธีการที่ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)ใช้ในการจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิและทางเลือกต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) เก็บรวบรวมรับจากท่านเมื่อท่านใช้แอปพลิเคชันเพื่อการติดต่อสื่อสารผ่าน LINE ("แอปพลิเคชัน SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)") บริการต่าง ๆ ที่มีให้เลือกในแอปพลิเคชัน SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) และแอปพลิเคชันอื่นที่รวมอยู่ในหรือทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) (เรียกรวมกันว่า "แอปพลิเคชัน") ข้อมูลส่วนบุคคลที่ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) เก็บรวบรวมจากท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ดูแลซึ่งเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ("เว็บไซต์") (ทั้งแอปพลิเคชันและเว็บไซต์เรียกรวมกันว่า "บริการ") และข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่ได้รับจากผู้ใช้บริการคนอื่นๆ

เพื่อให้นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ง่ายต่อการทำความเข้าใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) อาจจัดทำคำแปลตามภาษาท้องถิ่นของท่านเพื่อการอ้างอิง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ของบทบัญญัติใดๆ ในฉบับแปล ขัดแย้งกับนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษ ให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษแทน เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม ที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต
นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับหากท่านใช้บริการหรือส่วนใดๆ ของบริการดังกล่าวจากที่ใด ๆ

ก. นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวใดที่ใช้บังคับกับบริการอื่น ๆ ของ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)
ผู้ใช้อาจขอรับบริการเพิ่มเติมจาก SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) หรือ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ในเครือของ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)ได้ (“บริการเพิ่มเติม”) เนื่องจากผู้ใช้แต่ละรายมีความต้องการและทางเลือกที่อาจแตกต่างกันไป SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) จึงจัดให้มีนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหาก หรือบันทึกต่อท้ายนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้สำหรับบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหาก และบันทึกต่อท้ายต่าง ๆ จะอธิบายประเภทข้อมูลที่ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) เก็บรวบรวม วัตถุประสงค์การใช้งาน และนโยบายอื่น ๆ ที่อาจใช้บังคับกับบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ เมื่อท่านเลือกใช้บริการเพิ่มเติม ท่านจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือบันทึกต่อท้ายที่ใช้บังคับ ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติม หรือแก้ไขจากนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ จากนั้น ท่านจึงจะสามารถเข้าถึงบริการเพิ่มเติมดังกล่าวได้
ขอเรียนให้ทราบว่า ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวและบันทึกต่อท้ายได้ตามบริการที่ใช้

3. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) เก็บรวบรวม
ก. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)เก็บรวบรวม
ในการให้บริการแก่ท่าน SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)เก็บรวบรวม โอนและใช้งานข้อมูลประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของท่าน
เมื่อท่านสร้างบัญชี SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) เพื่อเข้าใช้บริการ (“บัญชีผู้ใช้”) SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)จะขอให้ท่านระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นเนื่องจาก SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) อาจส่งข้อความผ่านเอสเอ็มเอสไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านระบุเพื่อตรวจจับและป้องกันอย่างต่อเนื่องมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ในลักษณะฉ้อฉล หรือในทางมิชอบ นอกจากนี้ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) อาจใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนนี้เพื่อส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริการให้แก่ท่านอีกด้วย
ทั้งนี้ ท่านอาจเลือกสร้างบัญชี SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) โดยใช้บัญชีเฟซบุ๊กของท่านก็ได้ ขอเรียนให้ทราบว่า SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) มิได้เก็บรหัสผ่านเฟซบุ๊กของท่าน


๑. ข้อมูลอุปกรณ์และบันทึกการเข้าถึงเมื่อท่านใช้บริการของ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)
เมื่อท่านใช้บริการของ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) อาจขอรับและเก็บรักษาข้อมูลแสดงตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือบันทึกข้อมูลที่ได้มาโดยอัตโนมัติจากอุปกรณ์ของท่านบางรายการ อาทิเช่น ประเภทอุปกรณ์ ประเภทระบบปฏิบัติการ เลขที่อยู่ไอพี ข้อมูลเบราว์เซอร์ รวมถึงประเภทและการตั้งค่าภาษา ตัวระบุเครื่อง ข้อมูลคุ๊กกี้ ตัวระบุโฆษณา หรือตัวระบุแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ในการตรวจจับและป้องกันอย่างต่อเนื่องมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ในลักษณะฉ้อฉล หรือในทางมิชอบ ตลอดจนเพื่อให้บริการที่คุณสามารถกำหนดเองได้และให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดกับอุปกปรณ์ของท่าน นอกจากนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า ตัวระบุโฆษณาของบุคคลภายนอกอาจเชื่อมโยงกับบัญชีของท่านผ่านตัวระบุภายในของ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)


ก. ข้อมูลอื่นใดอีกบ้างที่ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)อาจเก็บรวบรวม
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) จึงจัดให้มีฟังก์ชั่นเพิ่มเติม รวมถึงฟังก์ชันการเข้าถึงบัญชีของท่านได้จากอุปกรณ์หลายเครื่อง การช่วยท่านในการค้นหาเพื่อนผ่านบริการ หรือเพื่อการให้บริการมีประสิทธิภาพ สะดวกแก่การใช้ และเพลิดเพลิน มากยิ่งขึ้น หากท่านเลือกใช้ฟังก์ชันดังกล่าว หรือเลือกใช้บัญชีของท่านบนอุปกรณ์หลายเครื่อง SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) อาจขอให้ท่านระบุข้อมูลต่อไปนี้
๑. อีเมล์แอดเดรส [จำเป็นต้องระบุ]
ท่านอาจต้องการเข้าถึงบัญชีของท่านจากอุปกรณ์หลายเครื่องได้ ("ล็อกอินหลายเครื่อง") หรือโอนบัญชีของท่านจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้ ("การโอนบัญชี") ท่านจะต้องระบุอีเมล์แอดเดรสของท่าน และรหัสผ่านและ/หรือรหัสลับส่วนบุคคล (PIN) แก่ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) เพื่อที่ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) จะได้เชื่อมโยงอุปกรณ์ของท่านกับบัญชีของท่าน SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) อาจส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการของบริการให้แก่ท่านผ่านทางอีเมล์แอดเดรสที่ท่านลงทะเบียนไว้ได้

๑. ไอดี SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) [จำเป็นต้องระบุ] เพื่อให้เพื่อนของท่านค้นหาท่านในบริการได้ง่ายยิ่งขึ้น ท่านอาจเลือกระบุชื่อไอดี SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) (“สำหรับบัญชี) ของท่านได้ และอนุญาตให้เพื่อนของท่านค้นหาท่านจากไอดี SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)ได้ หรือท่านอาจเลือกไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)รายอื่นติดต่อท่านโดยใช้ไอดี SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)ของท่านก็ได้ ขอเรียนว่า ผู้ใช้ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)รายอื่นจะไม่สามารถมองเห็นไอดี SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)ของท่านหากไม่ได้อนุญาตและไอดี SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)ของท่านอาจเป็นนามแฝงได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อจริงของท่าน

4. SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ใช้และจัดการข้อมูลของท่านอย่างไร
ก. SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)นำข้อมูลของฉันไปใช้อย่างไร
ในการให้บริการและบริการเพิ่มเติมอื่นใดๆ นั้น SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ร่วมควบคุมข้อมูลจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวดังนี้
• เพื่อให้บริการและบริการเพิ่มเติมใดๆ แก่ท่าน และเพื่ออนุญาตให้ท่านส่งเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างเองของท่านให้แก่ผู้ใช้ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)รายอื่น
• เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่าน
• เพื่อให้ท่านใช้บัญชี SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)ของท่านบนอุปกรณ์หลายเครื่อง และถ่ายโอนบัญชี SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)ของท่านไปยังอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งได้
• เพื่อช่วยท่านค้นหาผู้ที่ท่านรู้จักซึ่งเป็นผู้ใช้ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)อยู่แล้ว ซึ่งท่านสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยใช้ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)
และตามที่ท่านได้ตกลงอยู่ก่อน เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)รายอื่นสามารถเชื่อมต่อกับท่านได้
• เพื่อให้ท่านสามารถซิงค์ (Sync) กับแอปพลิเคชันอื่นของ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ในเครือของ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) และหุ้นส่วนธุรกิจของ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) พร้อมด้วยบัญชี SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)ของท่าน และเพื่อแบ่งปันข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ท่านใช้
• เพื่อตอบกลับคำขอที่ท่านอาจมีเพื่อใช้บริการเพิ่มเติมของ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)
• เพื่อดูแลตรวจจับและป้องกันมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ในลักษณะฉ้อฉล หรือในทางมิชอบ
• เพื่อปรับปรุงและ/หรือ ทำให้เหมาะสมในบริการและบริการเพิ่มเติม
• เพื่อให้ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) สามารถให้บริการช่วยเหลือลูกค้า และตอบข้อซักถามและข้อเรียกร้องของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อดำเนินการสำรวจผู้ใช้
• เพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับบริการและบริการเพิ่มเติมให้แก่ท่าน
• เพื่อวัดประสิทธิผลของโฆษณาที่ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) แสดงในอินเทอร์เน็ตหรือในสื่ออื่น ๆ
• เพื่อแจ้งท่านเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญอื่นใดเกี่ยวกับบริการและบริการเพิ่มเติม หากจำเป็น
• เพื่อระบุผู้ชนะการประกวดในกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ เพื่อส่งของรางวัลให้แก่ผู้ชนะ และเพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์และบริการที่ซื้อ
• เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติโดยไม่เปิดเผยตัวตน เกี่ยวกับบริการและบริการเพิ่มเติม และ
• เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือหน้าที่ตามกฎหมาย


ก. SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของฉันอย่างไร
ในการดำเนินการตามพันธะหน้าที่ด้านการเคารพและคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ
SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)ได้ใช้เทคนิคและมาตราฐานความปลอดภัยขององค์กรที่เหมาะสม รวมถึงมาตรการป้องกันตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมด้านนี้
เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือเปิดเผย การใช้งานในทางมิชอบ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการทำลายข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เมื่อปี 2551 และการรับรอง SOC2, SOC3 (SysTrust) สำหรับบริการผ่านแอปพลิเคชัน SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)
เนื่องจากไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใด หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลใดที่สมบูรณ์แบบหรือไม่สามารถเจาะผ่านได้ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)

จึงไม่อาจรับประกันได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะปลอดภัยแบบเบ็ดเสร็จจากการบุกรุกในระหว่างการส่งข้อมูลหรือจัดเก็บเข้าระบบของ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)
เพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากท่าน
โปรดอย่าแบ่งปันรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น หรือใช้รหัสผ่านเดียวกับที่ท่านใช้สำหรับบริการอื่น นอกจากนี้ โปรดแจ้งให้ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)
ทราบในกรณีที่ท่านสงสัยว่าจะมีการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยอื่นใดผ่านแบบฟอร์มติดต่อของ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)


ก. ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันถูกส่งและจัดเก็บที่ใด
เพื่อให้บริการด้วยความน่าเชื่อถือและมีความรับผิดชอบ
SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) จะประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลของท่านในเซิร์ฟเวอร์รักษาความปลอดภัยซึ่งอาจตั้งอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ข. SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)จะเก็บข้อมูลของฉันไว้นานเท่าใด
SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านระบุไว้ตลอดเวลาที่บัญชีของท่านยังใช้งานอยู่
เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์การใช้งานตามรายละเอียดในนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนตัวนี้ หรือเพื่อปฏิบัติตมกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ
SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคลของท่านไว้แม้ภายหลังจากที่บัญชีของท่านปิดหรือยุติแล้ว หากมีความจำเป็นตามสมควรที่จะต้องเก็บไว้ดังนี้
• เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ หรือหน้าที่ตามกฎหมาย
• เพื่อให้บริการช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
• เพื่อระงับข้อพิพาทระหว่าง หรือที่มีกับผู้ใช้ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)ตลอดระยะเวลาที่ใช้บังคับได้หรือ
• เพื่อตรวจจับและป้องกันมิใช้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ในลักษณะฉ้อฉล หรือในทางมิชอบ
• SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)ใช้ผู้ให้บริการหรือตัวแทนให้บริการภายนอกหรือไม่
เพื่อให้บริการ ในบางครั้ง SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)จึงจำเป็นต้องขอให้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้ที่อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) คัดเลือกผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่า
ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้วางระบบการจัดการข้อมูลและการควบคุมภายในองค์กรที่เหมาะสมและปลอดภัย
และเราได้กำหนดหน้าที่ตามสัญญาแก่ผู้ให้บริการดังกล่าวเพื่อให้ผู้ให้บริการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการประมวลผลข้อ
มูลส่วนบุคคลด้วย นอกจากนี้ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)
ยังกำหนดให้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเพียงภายในขอบเขตที่จำเป็นตามคำสั่งและวัตถุประสงค์ของเราเท่านั้น

ก. SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)ให้ข้อมูลของฉันแก่บุคคลภายนอกหรือไม่ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้นในนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ และนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือบันทึกต่อท้ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)จะไม่ให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ว่า SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) จะเชื่อโดยสุจริตใจว่า SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) จำเป็นหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

ค. SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)ใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันหรือไม่ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการจัดเก็บเฉพาะอื่นที่คล้ายคลึง คุกกี้ คือ แฟ้มข้อมูลย่อยที่ถูกเก็บรักษาไว้อยู่บนคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ แฟ้มข้อมูลนี้จะเก็บข้อมูลที่เว็บไซต์สามารถใช้อ่านได้อีกเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นในวันหน้า ข้อมูลคุ๊กกี้บางข้อมูลมีความจำเป็นเพราะมิเช่นนั้นแล้วเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ส่วนข้อมูลคุ๊กกี้อื่นๆ นั้นช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เยี่ยมชมโดยการจดจำชื่อผู้ใช้ (username) ในทางที่ปลอดภัยและตามภาษาที่ท่านเลือก คุ๊กกี้มีไว้เพื่อให้ท่านมิต้องเติมข้อมูลเดิมๆ ในแต่ละครั้งที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์เราใช้คุ๊กกี้เพื่อ: • ช่วย SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ในการรักษาข้อมูลเซสชัน (Session) ของท่านเมื่อท่านใช้บริการและ/หรือบริการเพิ่มเติมใดๆ
• เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของระบบของเรา
• เก็บค่าพึงใจ (Preference) และให้บริการที่กำหนดค่าตามความต้องการของท่าน
• ช่วย SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ในการทำความเข้าใจว่าประชาชนใช้บริการอย่างไรและเพื่อการปรับปรุงบริการ เราใช้คุ๊กกี้ของบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ด้วยบนเว็บไซต์
• ตัวเก็บข้อมูลกูเกิ้ล (Google Analytics)
การที่ท่านใช้บริการต่อไป เป็นการบ่งชี้ว่าท่านยอมรับให้ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันตามนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว เบราว์เซอร์ของอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านควบคุมได้ว่าจะยอมรับการใช้คุกกี้หรือไม่ หากท่านปิดการใช้คุกกี้หรือจำกัดความสามารถในการตั้งค่าคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์จากเว็บไซต์หรือเข้าถึงทุกฟังก์ชันได้ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานโดยรวมของท่าน

ก. SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)ใช้โมดูลของบุคคลภายนอกหรือไม่ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)ใช้บริการ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ตัวแทนโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อลงโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตหรือในสื่ออื่น ๆ ในการวัดประสิทธิผลของโฆษณาและเพื่อกำหนดว่าจะต้องชำระเงินให้แก่ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ตัวแทนโฆษณาดังกล่าวเป็นจำนวนเท่าไร SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) จึงติดตั้งโมดูลของบุคคลภายนอกไว้ภายในแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) อาจติดตั้งโมดูลของบุคคลภายนอกไว้ภายในแอปพลิเคชันเพื่อช่วยให้ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) เข้าใจว่ามีการใช้บริการและ/หรือบริการเพิ่มเติมถูกใช้อยู่อย่างไร ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่มีการติดตั้งโมดูลของบุคคลภายนอกไว้ภายในได้ที่นี่

5. ทางเลือกของท่าน สิทธิของท่าน มันมีความเป็นไปได้ที่ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ใช้บริการในปัจจุบัน ขอเรียนให้ทราบว่า ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ใช้บริการหรือไม่ ท่านสามารถเลือกและมีสิทธิต่าง ๆ ตามหัวข้อนี้หาก SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ก. ฉันจะควบคุมข้อมูลของฉันได้อย่างไร ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ (รวมถึงข้อยกเว้นหรือบทยกเว้นภายใต้กฎหมายดังกล่าว) ท่านอาจมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและสิทธิคัดค้านบนมูลเหตุแห่งกฎหมายการประมวลผลอันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถใช้สิทธิได้โดยตรงภายในแอปพลิเคชัน SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)เมื่อใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น

หากท่านไม่ประสงค์จะใช้บริการอีกต่อไปแล้ว หรือหากท่านไม่ประสงค์จะยินยอมให้ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)เก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปแล้ว ท่านอาจเลือกลบบัญชีทั้งหมดของท่านได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) จะดำเนินการลบข้อมูลของท่านตามข้อ 4.ง.


ข. หากฉันเปลี่ยนใจจะทำอย่างไร
หากท่านเปลี่ยนใจในเรื่องที่ท่านประสงค์จะแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลต่อไปมากน้อยเพียงใดเกี่ยวกับการบริการ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้ในแอปพลิเคชัน SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
• ข้อมูลโปรไฟล์ของท่าน (เช่น รูปโปรไฟล์ของท่าน ชื่อที่แสดง หรือวลีส่วนบุคคลที่แสดงใต้ข้อความสถานะ )
• ให้ผู้ใช้ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)รายอื่นติดต่อท่านโดยใช้ไอดี SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)ของท่านได้หรือไม่
• ลงทะเบียนอีเมล์แอดเดรสของท่านหรือไม่
• เชื่อมต่อบัญชีของท่านกับเฟซบุ๊กของท่านหรือไม่
• บล็อกหรือปลดบล็อกผู้ใช้ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)บางคน
• เพิ่มผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติโดยใช้สมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านหรือไม่ หรือ
• ให้ผู้ใช้ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)รายอื่นที่มีหมายเลขโทรศัพท์ของท่านอยู่แล้ว สามารถติดต่อท่านผ่าน SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)ได้หรือไม่
• แบ่งปันหรือไม่แบ่งปันโพสต์ของท่านในไทม์ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)ของท่านหรือไม่ และกับใครบ้าง


6. ข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ
ก. หมายเหตุพิเศษเกี่ยวกับเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกา
บริการมุ่งหมายให้บริการแก่ผู้ชมทั่วไป แต่มิได้มุ่งหมายหรือตั้งใจให้ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 13 ปี ("เยาวชน") ใช้งาน
SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) เข้าใจถึงความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวทางออน SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)ของเยาวชน และ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ทราบดีว่าจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเยาวชน
อย่างไรก็ดี หากท่านเชื่อว่า SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเยาวชน โปรดแจ้งให้ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ทราบผ่านแบบฟอร์มติดต่อ หากท่านต้องการส่งคำขอที่เป็นลายลักษณ์อักษรถึง SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) โปรดดูที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์ของ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ที่ข้อ 6.ข. หาก SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ทราบว่า SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเยาวชนโดยไม่ได้ตั้งใจ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) จะทำการปิดการใช้งานบัญชีที่เกี่ยวข้อง และจะดำเนินมาตรการตามสมควรเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวออกจากบันทึกข้อมูลของ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) โดยเร็ว

ก. ฉันมีข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อกังวลใจ หากท่านมีข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ หรือข้อกังวลใจใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ หรือนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ ของ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) โปรดติดต่อ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ผ่านแบบฟอร์มติดต่อของ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) หรือทำหนังสือมาถึง SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ที่ ADMIN@SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์)

ก. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) อาจแก้ไขนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) เป็นครั้งคราวด้วยเหตุผลหลากหลายประการ ซึ่งรวมถึง เพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริการของ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ได้ทำการปรับปรุงนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559และจัดทำขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เมื่อ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ในสาระสำคัญ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) จะแจ้งให้ท่านทราบในบริการของ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) หรือโดยวิธีการอื่นตามสมควร SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยความรอบคอบ หากท่านตกลงตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โปรดใช้บริการของ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ต่อไป แต่หากท่านไม่ตกลงตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และไม่ประสงค์จะใช้บริการของ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) อีกต่อไปแล้ว ท่านอาจเลือกปิดบัญชีของท่านได้ ซึ่งการที่ท่านใช้บริการของ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) ต่อไปหลังจากที่ได้มีการแจ้งให้ท่านทราบเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วหรือได้มีการประกาศในบริการของ SIAMFOCUS.COM (รับทำเว็บไซต์ และ การตลาดออนไลน์) แล้ว ถือว่าท่านยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและยินยอมตามนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว