Menu

รับเขียนโปรแกรมระบบ

พัฒนาโปรแกรมระบบ เพื่อจัดการข้อมูลสำคัญของคุณ

รับเขียนโปรแกรม

Windows Based , Windows Application ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา vb.net,crystal report,ms sql server
ตัวอย่างเช่น โปรแกรมจัดการรถบรรทุก โปรแกรมออกใบโมทนาบุญ โปรแกรมจัดการรายชื่อกลุ่มสมาชิก โปรแกรมเบิกถอน เป็นต้น

รับเขียนโปรแกรม พัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้า เน้นระบบขนาดเล็กและขนาดกลาง ใช้เวลาในการพัฒนาไม่นาน ระบบที่ทำงาน STAND-ALONE หรือในวง LAN รองรับการทำงานบน WINDOWS OS ทุกระบบที่เราพัฒนา มีการรับประกันความผิดพลาดให้ทุกระบบ สนใจอยากพัฒนาระบบของตัวเอง โทรมาเลยครับ 061-583-7888


รับเขียนโปรแกรม โปรแกรมระบบ โปรแกรม Intranet

รับเขียนโปรแกรม โปรแกรมระบบ โปรแกรม Intranet


วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟแวร์

  1. การวางแผน(Planning) เป็นขั้นตอนการการวางแผนงานโดย กำหนดรูปแบบของซอฟแวร์ ประมาณการต้นทุนในการพัฒนาระบบ กำหนดแนวทางของการพัฒนาระบบ กำหนดระยะเวลา เป็นต้น
  2. การวิเคราะห์ความต้องการ(Analysis) เป็นขั้นตอนของการค้นหาความต้องการของระบบ และวิเคราะห์ความต้องการนั้น เพื่อให้เข้าใจภาพรวมและหน้าที่การทำงานของระบบ
  3. การออกแบบ(Design) เป็นขั้นตอนการออกแบบส่วนประกอบต่างๆของซอฟแวร์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่ได้วิเคราะห์มาแล้ว
  4. การเขียนโปรแกรม(Development) เป็นขั้นตอนการสร้างระบบโดยการเขียนโปรแกรม ตามแนวทางการออกแบบจากขั้นตอนที่ผ่านมา
  5. การทดสอบ(Testing) เป็นขั้นตอนการนำระบบที่ทำมาทดสอบการใช้งาน ว่าทำงานถูกต้องตามความต้องการที่ได้หรือไม่ ซึ่งการทดสอบนี้จะรวมถึงการทดสอบการเชื่อมโยงกับระบบซอฟแวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย
  6. การประเมิน เป็นขั้นตอนการประเมินว่าระบบที่ผ่านการทดสอบแล้ว เหมาะสมที่จะนำไปใช้งานได้หรือไม่
  7. การโอนย้ายข้อมูล(Data Conversion) เป็นขั้นตอนการนำข้อมูลเก่าเข้าระบบใหม่ก่อนการนำระบบไปใช้จริง
  8. การนำไปใช้งานงานจริง(Production) เป็นขั้นตอนที่นำระบบที่พัฒนาสำเร็จและผ่านการทดสอบแล้วไปใช้งาน โดยทำการติดตั้ง และสอนวิธีการใช้งานแก่ผู้ใช้
  9. การให้ความช่วยเหลือ(Support) เป็นขั้นตอนของการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ใช้ เมื่อพบปัญหา โดยหากปัญหาที่เกิดไม่สามารถแก้ไขได้ จะต้องทำการพัฒนาระบบเพิ่มเติม ก็จะเริ่มวนไปที่ขั้นตอนแรกใหม่

บทความแนะนำให้อ่าน