Menu

Network Server และ WiFi Hotspot

บริการติดตั้ง Network Server และ WiFi Hotspot

บริการ Network Server และ WiFi Hotspot

ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง วางระบบ Server ทั้ง Windows Server และ Linux Server รับวางระบบเครือข่าย Core Network, Access Network, Wireless Network, Internet ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย Firewall and Log และระบบสารสนเทศ (IT) ทั้งภายในองค์กรและระหว่างสาขา (VPN Branch Network) ด้วยทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์สูง เพื่อให้ระบบงานด้าน IT ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจัดจำหน่ายอุปกรณ์ IT ต่างๆ เช่น Workstation PC, Office PC, Multi-Function echoer, echoer Server, SAN NAS Storage, Wireless Devices และอื่นๆ

บริการ network server และ hotspot

ออกแบบ และ ติดตั้ง Active Directory สำหรับใช้งานในองกร
ออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา วางระบบ Network สำนักงาน ที่อยู่อาศัย
ออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา ด้านการรักษาความปลอดภัยบนเครืองข่าย
ออกแบบ ติดตั้ง ระบบ WIFI Hotspot สำหรับ ร้านกาแฟ โรงแรม

บริการ network server และ hotspot

โดยผู้เชี่ยวชาญ
MCPS: Microsoft Certified Professional
MCSA: Windows Server 2012
MTA: Networking Fundamentals
CCNA Routing and Switching

บทความแนะนำให้อ่าน